GRATIS TM INTRO LEZING

Veurne di, 6. aug 2024 om 19:30, di, 20. aug 2024 om 19:30

Kies een andere stad

ADHD: activeer de helende kracht van je eigen lichaam.

40 jaar onderzoek: via Transcendente Meditatie kan men het lichaam in een toestand brengen waar het de oorzaak van ADHD zelf verwijdert. Kinderen kunnen deze techniek eenvoudig beoefenen, en doen het ook graag.

Sommigen zeggen dat ADHD een ingebeeld probleem is, anderen zeggen dat de symptomen zeer reëel zijn. In veel gevallen zit de waarheid ergens tussenin.

ADHD is meestal gelinkt aan duidelijk meetbare anomalieën in de hersenen. Het is dus een reëel probleem. De gedeeltes van de hersenen die verantwoordelijk zijn voor concentratie en impuls-controle vertonen een (a) abnormaal lage activiteit (gemeten door bloedstroom) en een (b) abnormaal lage coördinatie met andere gedeeltes van de hersenen (gemeten door EEG-coherentie).

Meestal is dit echter gewoon een symptoom van stress, en vanuit dat standpunt is ADHD in heel wat gevallen gewoon een diagnose van stress-gerelateerde problemen. Hieronder leggen we uit hoe stress de hersenen beïnvloedt, en hoe het lichaam dit eenvoudig zelf terug recht kan zetten, op voorwaarde dat we het in de juiste toestand brengen.

Transcendente Meditatie, of TM, is een volledig natuurlijke en moeiteloze techniek die eenvoudig te leren is en aangenaam om te beoefenen – ook voor ADHD-patiënten. Maar tegelijkertijd doet het iets heel speciaals met zowel het lichaam als de hersenen:

  • het lichaam komt in een uitzonderlijk diepe toestand van rust, zelfs veel dieper dan slaap, waardoor het zelfs de diepste stressen die er opgeslagen zijn, kan verwijderen;
  • de hersenen komen in een speciale toestand terecht waarbij zowel bloedstroom als EEG-coherentie toenemen.

Video: Een opmerkelijk ADHD-onderzoek

Significante daling van ADHD-symptomen na drie tot zes maanden TM-beoefening!

Een TM-onderzoek onder kinderen met ADHD had zo’n opmerkelijke resultaten dat het de Amerikaanse televisie haalde. (Meer info over dit onderzoek onderaan deze pagina)

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Hoe kan een eenvoudige meditatietechniek ADHD beïnvloeden?

ADHD is een combinatie van twee factoren die samenspelen:

– Attention Deficit: waardoor impulsiviteit, gebrek aan concentratie (hersenen);

– Hyperactivity: niet tot rust kunnen komen (lichaam).

De ervaring van transcenderen is een unieke toestand waar de geest – op een volledig natuurlijke en moeiteloze manier – tot een toestand van volledige innerlijke rust komt. Met de juiste professionele begeleiding kan iedereen -zelfs kinderen met ADHD- leren om op een eenvoudige manier deze toestand te bereiken. Maar het unieke effect dat deze ervaring heeft op zowel de hersenen als het lichaam brengt beide ADHD-factoren terug in evenwicht, allebei tegelijk.

Het effect van stress en van transcenderen op de hersenen.

De prefrontale cortex – het gedeelte van de hersenen vlak boven de ogen – is verantwoordelijk voor onze hogere functies van denken zoals impulscontrole, lange-termijnplannen, moreel denken en beslissen of iets juist of fout is. Men noemt dit gedeelte wel eens de CEO – de algemene directeur – van de hersenen, omdat daar meestal alle beslissingen genomen worden.
De prefrontale cortex is dat gedeelte van de hersenen dat mensen onderscheidt van dieren.

Normaal functioneren van de hersenen

Bij een normaal functioneren van de hersenen gaat de stroom van informatie als volgt: informatie komt binnen via de zintuigen, wordt naar de prefrontale cortex gestuurd, wordt daar verwerkt, en de genomen beslissing wordt doorgestuurd naar het motorisch gedeelte dat de nodige spieren aanstuurt om te reageren.

 

Functioneren van de hersenen onder stress.

In een toestand van stress verandert deze stroom van informatie. De informatie gaat niet langer langs de prefrontale cortex, maar direct van het zintuiglijk gedeelte naar het motorisch gedeelte.

Er is een hele goede reden waarom wij zo ontworpen en geëvolueerd zijn. Als wij bijvoorbeeld een straat oversteken, en er komt een auto op ons af, dan willen we niet gaan nadenken over wat we nu zouden moeten doen. We moeten onmiddellijk – instinctmatig – uit de weg springen. Het feit dat we dus bij stress de prefrontale cortex uitschakelen, dient om ons te beschermen.

Dit mechanisme was bedoeld voor situaties van acute stress, echter niet voor situaties van chronische stress. Als mensen continu onder stress staan, dan wordt de prefrontale cortex dus niet alleen uitgeschakeld, maar ook nog permanent. En dus wordt de communicatie tussen de prefrontale cortex en de rest van de hersenen permanent verstoord.

Dit is heel eenvoudig te meten.

EEG

Telkens een deel van de hersenen actief is, is er een elektrische activiteit die kan worden gemeten door een elektro-encefalograaf (EEG) – een toestel dat deze elektrische impulsen weergeeft als een golfvorm over een bepaalde tijdsperiode.

Vervolgens worden de EEG-golfvormen van verschillende delen van de hersenen naar een computer gestuurd, die dan berekent in welke mate de verschillende hersengolven overeenstemmen (= coherentie vertonen). Als de hersengolven volledig coherent zijn, betekent dit dat de verschillende delen van de hersenen gecoördineerd samenwerken. Ze functioneren als één geheel.

ADHD-patiënten hebben een abnormaal lage EEG-coherentie: bij hen is de coördinatie tussen de verschillende gedeeltes van de hersenen – ondermeer de prefrontale cortex – verstoord. Er is geen tot weinig onderlinge communicatie, en dus is de EEG-coherentie laag.

Uit 40 jaar onderzoek is anderzijds keer op keer gebleken dat tijdens TM-beoefening de EEG-coherentie echter significant verhoogt. (Voor meer info hoe dit werkt: Transcenderen = volledige hersenontwikkeling). Deze coherentie kan in real time gemeten worden, zoals uit onderstaande video blijkt:

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Deze sterke stijging van EEG-coherentie blijkt uniek aan Transcendente Meditatie.
Bij andere meditatie- of relaxatie technieken komt ze niet voor.

Hoe meer iemand deze ervaring aan hoge EEG-coherentie heeft, hoe meer de hersenen beginnen te wennen aan deze toestand, waardoor EEG-coherentie ook tijdens de periodes buiten de TM-beoefening gaat stijgen, zoals onderstaand onderzoek aantoonde (Ref.Travis, F. and Arenander, A., International Journal of Neuroscience, 2006).

EEG long term

Deze grafiek laat de evolutie van gemiddelde EEG-waarden zien van 50 studenten over 12 maanden. Het toont aan dat er -tijdens TM-beoefening – geen verschil is tussen de EEG-coherentie bij iemand die twee maanden TM beoefende en iemand die het reeds 12 maanden beoefende. Transcenderen is niet iets waar men beter in wordt naarmate men het beoefent. Omdat het een volledig natuurlijk proces is, transcendeert men reeds vanaf de eerste zitting, ook ADHD-patiënten. Wel zien we een verschil de periode buiten de TM-beoefening – dus tijdens de activiteiten. De bekomen hoge EEG-coherentie gaat zich meer en meer stabiliseren.

Dit resultaat was duidelijk zichtbaar bij de kinderen in de ADHD-studie zoals besproken in de bovenstaande videoclip (zie verder: “Verwijder de oorzaak van ADHD en de symptomen zullen automatisch ook verdwijnen”).

Diepe rust = verwijdering van diepe stress

Bij ADHD heeft men moeite om tot rust te komen. De Transcendente Meditatietechniek creëert een speciale toestand waarbij het lichaam vanzelf tot rust komt, volledig spontaan en natuurlijk, zonder dat men probeert om tot rust te komen. Dit blijkt bij ADHD-patiënten evengoed te werken als bij andere mensen. Deze toestand van rust gaat zeer diep, veel dieper dan slaap.
Dit kan eenvoudig gemeten worden.

sleepOp deze grafiek – van een onderzoek aan Harvard University – zien we dat bij TM-beoefening bijna onmiddellijk een toestand van lichamelijke ontspanning ontstaat, die veel dieper gaat dan zelfs de diepste rust die meestal pas na enkele uren slaap bereikt wordt.[1],[2]. Meer dan 30 studies hebben deze diepe rust tijdens TM-beoefening bevestigd.

Het is deze toestand van diepe rust die de innerlijke kracht van het lichaam om zichzelf te genezen activeert.

We weten allemaal dat ontspanning eigenlijk “ont-spanning” is: een toestand waarin het lichaam spanning gaat ont-spannen op natuurlijke wijze. Het lichaam kan deze diepste spanningen -zelfs traumatische stress- op een volledig natuurlijke wijze terug verwijderen, op voorwaarde dat de toestand van ontspanning diep genoeg gaat. En dat is bij TM het geval.

Hier is een video met voorbeelden hoe krachtig dit wel is, bij mensen die met zware stress te maken hebben, veel zwaardere stress dan de gemiddelde ADHD-patiënt. Uit deze video blijkt tevens dat steeds meer wetenschappers, onderwijzers, beroemdheden en regeringen de TM-techniek ondersteunen.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Het onderzoek: significant verminderde ADHD-symptomen na drie tot zes maanden TM-beoefening.

Tijdens het onderzoek werden kinderen met ernstige ADHD-symptomen tussen 11 en 14 jaar willekeurig ingedeeld in een groep die (a) onmiddellijk TM leerde en een (b) controlegroep die drie maand moest wachten om de techniek te leren. De TM-groep toonde een significante vermindering van ADHD-symptomen na amper drie maanden TM-beoefening, terwijl er bij de controlegroep geen verbetering merkbaar was. Nadat de controlegroep ook TM startte, was er een gelijkaardige verbetering na drie maanden, terwijl de eerste groep verder bleef verbeteren.

ADHD-Theta-betaDit is duidelijk zichtbaar op deze grafiek die de evolutie van de Thèta/Bèta-ratio van hersengolven van de kinderen over zes maanden weergeeft. Het is al langer bekend dat deze ratio uitzonderlijk hoog is bij ADHD-patiënten. Wat bleek nu? Na zes maanden TM-beoefening was ze bijna terug normaal.

Men kan een gelijkaardig effect zien bij de EEG-coherentiemetingen bij deze kinderen. De volgende grafiek toont gemiddelde waardes van coherentie, weergegeven door lijnen tussen de verschillende gebieden. Hoe dikker de lijn, hoe hoger de coherentie. De coherentie werd gemeten aan het begin en opnieuw aan het einde van de studie waarna de twee van elkaar werden afgetrokken. De resulterende lijnen geven dus de groei van coherentie weer na telkens een periode van drie maanden.

ADHD EEG coherence

Het resultaat is duidelijk. Bij de controlegroep is er geen verschil na drie maanden, bij de TM-groep is er een sterke stijging van EEG-coherentie. Als de controlegroep dan na drie maanden ook TM aanleert, is er na zes maanden ook bij hen een sterke stijging van EEG-coherentie te merken.

Het resultaat was overduidelijk in de klas. De kinderen werden aandachtiger, konden hun impulsen beter controleren, hadden betere organisatorische vaardigheden en konden beter problemen oplossen. Hun prestaties op school gingen erop vooruit en ze hadden significant minder stress, angst, depressies of woede-uitbarstingen.

Een techniek kan echter pas effectief zijn als de kinderen het ook beoefenen, en de beste manier om dit te garanderen is dat het aangenaam is om te doen. Dit bleek het geval te zijn bij TM. Op de vraag “hoe graag doe je jouw TM-beoefening?” was de gemiddelde antwoordscore 5.3 op een schaal van 0 (“helemaal niet graag”)  tot 7  (“zeer graag”).

De studie werd gepubliceerd in Mind & Brain, The Journal of Psychiatry (2011, Vol 2, No 1).
Klik hier om de volledige publicatie online te lezen (Engels, ga naar p78).

Meer info over het effect van TM op ADHD: Dokters beantwoorden veelgestelde vragen over TM en ADHD, Wetenschappelijk onderzoek over TM en ADHD, en getuigenissen over TM en ADHD.

Heeft u één uur de tijd om te ontdekken hoe alles kan veranderen?

U kan op deze site meer info vinden over  wat TM is en hoe het werkt en hoe u TM kan leren.
De eerste stap is echter gewoon een gratis en vrijblijvende infolezing bij te wonen.
Deze lezingen worden overal in Vlaanderen op regelmatige basis georganiseerd (zie data en locaties van de gratis introlezingen). Hier wordt meer in detail uitgelegd hoe de TM-techniek juist werkt, hoeveel de professionele begeleiding kost die vereist is om het correct te beoefenen en wat u ervan kan verwachten. U krijgt alle informatie en antwoorden op al uw vragen, om daarna te kunnen beslissen of u de techniek wenst aan te leren.

Leer Transcendente Meditatie in Veurne

no, 8630, Veurne Klik hier voor de kaart

GRATIS TM INTRO LEZING

Infolezingen zijn gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt, reserveer uw plaats via het inschrijvingsformulier hieronder.

Datum en tijd
Tijd
di, 6. aug 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 20. aug 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 20. aug 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 3. sep 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 17. sep 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
Geen van deze datums passen. Hou mij op de hoogte van nieuwe datums
verwittig me verwittig me ×

Veurne TM Centrum

no, 8630, Veurne

centerMap

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map

Andere locaties voor info-lezingen in België

countryMap

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map